Summary

Forty years since the publication of the Negro-African Theological Discourse, problem of the foundations of Professor Bimwenyi Kweshi. To honor it, thirteen contributions, 12 in cilubà and 1 in lingalá - two of the four languages of Congo (RD) -, are gathered, in these Mixtures, by ten authors. The flavor of texts in Professor Bimwenyi's mother tongue; to know how to write and read this language while handling his concepts; revisit, through it, the African cosmogony; to probe the Bantu world, the universe of Kàsaayì as well as the mysteries of lubà culture, in cilubà, these are the anthropological, cultural and theological issues of the black people of Africa presented in this volume as a response to the call of the recipient, to all Africa, four decades ago.


« Kwàpwa kwà mudimi, kwàshààla kwà mudimìnà ». Mvùla 40yi kacya taatù wa bwàngà, Bimwenyi Kweshi, wàpàtula Mukàndà wèndà wà cibungu pà Mwà kusòòlakaja myandà yà Mulopò ku bafììka-dikòbà bà Afrikà. Nshinga yà nshìndameenu. Bwà kumwela kàlumbandì, miyuukì 13tù, 12dì mu cilubà nè ùmwà mu lingalá - ìbìdì yà ku myakulu yà mu Kongù wa Mungàlàtà -, mmisangisha mu Makùmbù aa kùdì bafùndi 10mi. Busùkùsùkù bwà mifùndu eyi mu mwakulu wà cilubà mwamwina ku dibèèla kùdì Mulongeshi Bimwenyi; kumanya Mwakulu ewu bilenga, kuwùshikuluja mu diwùfùnda nè diwùbala mu difìmba yàwò nngènyi; kudììna nè kasukì mu wôwu bwà kujandula mmwènenu wa maalu wa mwena Afrikà, ndongolwelu wa buyanga bwà babàntu nè wa bâna bà mwena Kàsaayì mu bìkêna kumòna byà kaabukùlù kà baakudi bà cilubà, ke dìjìmbu dyà bumùntù bwà mukwàmufììka bùdì miyuukì eyi ìtandula mu dyandamuna ku lubìlà lwela Afrikà mujimà kùdì Mulongeshi Bimwenyi Kweshi kùkaadi mvulà mulongulongu.  

Author

Marcel M. ANGANGA

KALAMBA NSAPO

Book details

Title :

Pamba wa moyu kabamunwanwa lulengi
La coupe de la vie ne se boit pas à moitié

Author : Marcel M. ANGANGA, KALAMBA NSAPO
Editor : Editions Cheikh Anta Diop
Collection : Collection Sciences Egyptologiques et Développement
ISBN : 987-9956-657-69-2
Number of pages : 350
Dimension : 35 X 25 cm
Date of publication : September 10, 2019
Price : Africa : 22 € / 14 430 F.cfa - Out of Africa : 30 € / 19 680 F.cfa
Order the book

Similar books


Contact us

  •   Editions Cheikh Anta Diop
  •   Nouvelle route cité,
  •   Douala, Cameroun
  •   P.O. Box: 5477 Douala, Cameroun
  •     (+237) 658 303 576
  •   info@edi-cad.org

Rapid links

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay update of our publicaiton
© 2019 Edi-Cad. All Rights Reserved